بی شک عوامل متعددی برای کسب پیروزی در یک مسابقه لازم است اما اگر نگوییم مهترین عامل ، با قاطعیت میتوان گفت یکی از مهمترین عوامل داشتن تعادل ویا نظم  در بازی است واین بدین معنا است که تمام بازیکنان بایداز چهار چوبهایی که برای آنان تعیین میشود آگاه باشند وبدانند از چه میزان آزادی عمل برخوردارند وچه میزان از بازی آنان باید تحت کنترل باشد. این میتواند معیاری برای ارزیابی تصمیم گیری درست بازیکنان باشد و یکی از شاخص های مهم برای تفکیک بین بازیکنان برتر و بازیکنان معمولی باشد.

بی شک استراتژی در یک تیم ( یعنی تصمیمی که مربی برای لحضات بازی اتخاذ میکند)برترین ملاک برای تصمیم گیری است و در ذیل آن بازیکنان در چهارچوبهای خاصی آزاد هستند خود تصمیم بگیرند و یا در اختیار تیم باشند .

بعضی سیستمهای حمله در ذات خود آزادیهای زیادی برای بازیکنان تعریف میکنند مثلا اگر یک motion offense در تیم در حال اجرا است بازیکنان آزادی عمل بیشتری دارند ( اما باز هم نا محدود نیستند ودر چهارچوبی خاص آزاد هستند ) و بیشتر با توجه به شرایط بازی آزادند خود تصمیم گیری کنند.

در حالی که وقتی یک patern در حال اجرا است تقریبا بازیکنان آزادی تصمیم گیری بسیار محدودی دارند و وظایف از قبل تعیین میشود.

در هر صورت یکی از وظایف مربی ( در درجه اول ) و هر یک از بازیکنان ، آگاهی و دقت در خصوص این موضوع است و همیشه باید مرقب تعادل بین آزادی و محدودیتها در جریان حمله باشند.( offensive ballanc) . البته قصه تعادل ویانظم در بازی محدود به این موضوع نیست که در مقالات بعدی به آن خواهم پرداخت.