یکی از رایج ترین دفاع ها در بازی پیک ورول ، دفاع سویچ می باشد.اما اگر هر یک از اعضای تیم در دفاع وظایف خودرا به خوبی انجام ندهند قادر به کنترل مناسب حمله نخواهند بود.

در درجه اول مدافع بازیکن با توپ یا دریافت کننده پیک، باید از خروج مهاجم از پیک جلوگیری کند (reject) وسپس در هنگام سویچ باید از بالا رول کننده را دفاع کند و تا سویچ مجدد صورت نگرفته است ( reswitch) در جلوی او باقی بماند.

اما مدافع پیک دهنده باید در ابتدا با hedge از شوت ویا پاس سریع به رول جلوگیری کند.وسعی کند مهاجم را به سمت دست ضعیف او هدایت کند.

اما بقیه بازیکنان با پرکردن محوطه رنگی از پاس بلند به رول کننده جلوگیری نمایند.