بی تردید ریباند (در هردو طرف زمین ) یکی از عوامل تعیین کننده در برد وباخت تیم هاست .نام بازیکنان زیادی در فهرست بهترین ریباند کنندگان تاریخ بسکتبال ثبت شده است.

Enes Kanter از تیم بوستون یکی از بهترینهای ریباند حمله در فصول گذشته بوده است . او موفق گردیده بطور متوسط از هر 7 موقعیت از دست رفته تیمش یکی را ریباند کند وهمین اورا یکی از بهترین  ریباند کنندگان حمله قرار داده است. 

اما این کل ماجرا نیست.درعوض Robin Lopez ازتیم فونیکس به عنوان یک بازیکن 5 کمترین ریباند دفاع را در 3فصل قبل داشته است . به طوریکه به طور متوسط در ردیف 25 از نظر تعدادریبانددفاع قرارداشته است 

اما او درست است که ریباندهای زیادی نداشته اما بهترین مدافع از تخته بوده است وشاخص لیاقت ریبانداو در ردیف اول است!!!

شاید میپرسید چگونه ممکن است .بجای هر پاسخی  کلیپ زیر را تماشاکنید:

 در این کلیپ تقابل دو بازیکن نامبرده بالا را میبینید.

درواقع ریباند حاصل تلاش تیمی است .شاید شما مستقیما توپها را ریباند نکنید اما در ریباند هم تیمیهای خود بسیار موثر عمل کنید