این بار استفن کری در خصوص نحوه گرم کردن خود قبل از شروع بازی توضیح میدهد .بخشی از فیلم مربوط را میتوانید ببنید.امیدوارم مفید باشد. درضمن دوستانی که مایل به تهیه فیلم کامل 2019که شامل  90 دقیقه آموزش های پایه توسط استفن کری میباشد با من تماس بگیرند