یکی از مهارتهای پایه مهم در بسکتبال حرکت توقف یا همان JUMP STOP میباشد .تقریبا جزء اولین مهارتهایی است که به بازیکن آموزش داده میشود. با توجه به ارتباط این مهارت با مهارتهای دیگر ، در برخی موارد تفکیک آن از مهارتهایی چون فینیشینگ ، دریبل و شوت مشکل است .لطفا به اهمیت توقف ها در فیلم زیر توجه فرمایید ....