یکی از دریبلهای پر کاربرد که آموزش آن به بازیکنان نوجوان وجوان میتواند کمک زیادی به توانمند سازی آنان برای عبور از یار مستقیم بنماید . کاربرد این نوع دریبل در بازی ببنید: