چگونگی جشنواره

 بعد از ثبت نام در جشنواره زمستانی دراسرع وقت با شما تماس گرفته میشود وبا توجه به ظرفیت محدود سالن برای انجام تست های مربوط به استعدادیابی ، تاریخ حضور تان در پایگاه مشخص میشود .

پس از حضور ، درابتدا پرونده ای برای فرزندتان تشکیل گردیده و مشخصات فردی ایشان ثبت میگردد ،  شاخصهای فیزیکی فرزندتان اندازه گیری می شود و سپس درقالب برخی فعالیت های مسابقه ای و بازی محور توانایی های مهارتی وذهنی و ... ایشان توسط کارشناسان ومدیریت پایگاه ارزیابی خواهد شد.

در پایان به تمام شرکت کنندگان هدایایی به عنوان یادبود تقدیم خواهد شد و به سوالات اولیا پاسخ داده خواهد شد.

شرکت در این جشنواره رایگان خواهد بود

برای ثبت نام کلیک کنید